المان های قالب

المان پست ها - ماسونری

photo996038327

آیا میدانستید از ضایعات خرما می توان استفاده مفید کرد؟

کشور ایران با تولید حدود یک میلیون تن خرما در سال ، یکی از بزرگترین تولید کنندگان خرمای جهان به شمار می رود . در حال حاضر اغلب ضایعات خ...

ادامه مطلب

المان های قالب

وبلاگ پیشفرض

آیا میدانستید نخل خرما…..!؟

برگهای درخت نخل خرما ، پهن ، بلند و بسیار زیبا هستند و از نظر استحکام ، به نظر می رسد از پلاستیک ضخیمی تهیه شده اند. این برگ ها به راحت...

ادامه مطلب

سرگذشت خرما در ایران و جهان

خرما در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری پرورش می یابد. همچنین خرما انواع گوناگونی دارد از جمله: خرمای پیارم ، خرمای مضافتی ، استعمران ، ز...

ادامه مطلب

آیا میدانستید از ضایعات خرما می توان استفاده مفید کرد؟

کشور ایران با تولید حدود یک میلیون تن خرما در سال ، یکی از بزرگترین تولید کنندگان خرمای جهان به شمار می رود . در حال حاضر اغلب ضایعات خ...

ادامه مطلب

المان های قالب

وبلاگ به همراه تصویر کوچک

آیا میدانستید از ضایعات خرما می توان استفاده مفید کرد؟

کشور ایران با تولید حدود یک میلیون تن خرما در سال ، یکی از بزرگترین تولید کنندگان خرمای جهان به شمار می رود . در حال حاضر اغلب ضایعات خ...

ادامه مطلب

المان های قالب

وبلاگ شطرنجی

آیا میدانستید از ضایعات خرما می توان استفاده مفید کرد؟

کشور ایران با تولید حدود یک میلیون تن خرما در سال ، یکی از بزرگترین تولید کنندگان خرمای جهان به شمار می رود . در حال حاضر اغلب ضایعات خ...

ادامه مطلب

المان های قالب

وبلاگ چندگانه

خرما هیرون

آیا میدانستید نخل خرما…..!؟

برگهای درخت نخل خرما ، پهن ، بلند و بسیار زیبا هستند و از نظر استحکام ، به نظر می رسد از پلاستیک ضخیمی تهیه شده اند. این برگ ها به راحت...

ادامه مطلب

خرما هیرون

سرگذشت خرما در ایران و جهان

خرما در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری پرورش می یابد. همچنین خرما انواع گوناگونی دارد از جمله: خرمای پیارم ، خرمای مضافتی ، استعمران ، ز...

ادامه مطلب

خرما هیرون

آیا میدانستید از ضایعات خرما می توان استفاده مفید کرد؟

کشور ایران با تولید حدود یک میلیون تن خرما در سال ، یکی از بزرگترین تولید کنندگان خرمای جهان به شمار می رود . در حال حاضر اغلب ضایعات خ...

ادامه مطلب

المان های قالب

کاروسل در پست